Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

1b. Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Artikel 2 De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door mondelinge acceptatie en betaling van de abonnementsgelden. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 3 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van twee weken na mondeling overeenkomen van de overeenkomst, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de klant eerder gebruik maakt van de diensten.

Artikel 4 Schade en aansprakelijkheid

4a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, is geheel voor eigen risico van het lid.

4b. Fit Atelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

4c. Fit Atelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 5 Duur en overeenkomst

Alle abonnementsvormen bij Fit Atelier zijn maandelijks opzegbaar. Indien het lid het abonnement niet opzegt wordt deze automatisch met één maand verlengd. Lid dient het abonnement schriftelijk op te zeggen met in acht neming van één kalendermaand opzegtermijn.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

6a. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

6b. Fit Atelier behoudt zich het recht voor haar abonnementskosten jaarlijks te indexeren.

6c. Een eventuele prijsverhoging wordt door Fit Atelier 1 maand voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt.

6d. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen een week na bekendmaking te ontbinden.

Artikel 7 Betalingen

7a. Klant machtigt Fit Atelier door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden om de abonnementskosten automatisch te incasseren.

7b. De verschuldigde abonnementskosten worden in rekening gebracht en voldaan zoals overeengekomen.

7c. Bij een niet tijdige betaling wordt het lid hier schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

7d. Indien het lid niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. 

7e. Bij het storneren van het abonnementsgeld behouden wij het recht om eventuele bijkomende kosten, waaronder storneringskosten van circa 15 euro, in rekening te brengen. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden stem je hiermee in. 

Artikel 8 Les tegoed

8a. Het lidmaatschap en het les tegoed, ook wel de les credits, zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

8b. Verlopen les credit kunnen niet worden vergoed of verrekend. 

8c. Niet gebruikte credits kunnen worden meegenomen naar een volgende periode (van maximaal één maand). Daarna komen de credits automatisch te vervallen.

Artikel 9 Lidmaatschap pauzeren

9.1 Uitsluitend in geval van een langdurige (langer dan 6 weken) blessure, ziekte of letsel of in geval van zwangerschap, waardoor men absoluut niet aan fitness kan of mag doen, kan met toestemming van Fit Atelier het lidmaatschap tijdelijk gepauzeerd worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). We kunnen hierbij vragen om een verklaring van een arts of andere medische instantie.

9.2 Het pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal een week van te voren worden aangevraagd.

9.3 Tijdens of na een zwangerschap of bij een langdurige blessures helpen we je graag in het herstel proces. We raden je aan om juist wel aan de slag te gaan met je coach. In samenwerking met de oefeningen die je krijgt van een dokter of fysiotherapeut willen we je helpen, zodat je zo snel mogelijk weer fit en sterk wordt. 

Artikel 10: Upgraden of downgraden van het abonnement

10.1. Het upgraden van het abonnement kan altijd.

10.2. Het downgraden van het abonnement kan worden doorgevoerd met inachtneming van één kalendermaand. Wijziging moet voor de 1e van de maand worden doorgegeven. 

10.3. Upgraden en downgraden kan door dit tijdig aan te vragen per mail; info@fitatelier.nl

Artikel 11 Annulering & wijzigings voorwaarden

11.1 Het lid conformeert zich bij het maken van een persoonlijke afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 24 uur van te voren telefonisch, per mail of whatsapp worden doorgegeven. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd worden de kosten volledig in rekening gebracht.

11.2 Indien het lid te laat aanwezig is, zijn wij genoodzaakt de verloren tijd in te korten op de sessie.

Bij meer dan vijftien minuten te laat kan de persoonlijke afspraak alleen in uitzonderlijke gevallen doorgaan. Bij te laat komen wordt de sessie ten alle tijden volledig in rekening gebracht. Bij te laat komen bij een groepstraining kan er niet meer worden deelgenomen en wordt de les volledig in rekening gebracht op het deelname tegoed.

11.3 Het verplaatsen van de sessies kan, maar met een maximum van twee keer per maand. 

Artikel 12 Huisregels/Hygiëne

12a. Het gebruik van een (sport)handdoek is verplicht.

12b. Het lid dient zorgvuldig om te gaan met de fitnessattributen.

12c. Het lid dient geschikte sportkleding en schone sportschoenen te dragen